Privacybeleid

Definitie van termen die worden gebruikt in het privacybeleid

Wij wijzen dan aan:

 • "Persoonsgegevens" : wordt gedefinieerd als "elke informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer elementen die specifiek voor hem zijn", in overeenstemming met de gegevensbescherming Wet van 6 januari 1978.
 • "Service" : de fr-service en al zijn inhoud.
 • "Uitgever" of "Wij" : NUQIHAIR, rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de redactie en inhoud van de Dienst.
 • "Gebruiker" of "U" : de internetgebruiker die de Dienst bezoekt en gebruikt.

Artikel 1 - Inleiding en rol van het privacybeleid

Dit charter heeft tot doel u te informeren over de verbintenissen van de Dienst met betrekking tot de eerbiediging van uw privéleven en de bescherming van de op u betrekking hebbende Persoonsgegevens die tijdens uw gebruik van de Dienst worden verzameld en verwerkt.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest, zodat u weet waarom we uw gegevens gebruiken en hoe we dat doen.

Door u te registreren op de Service, stemt u ermee in ons echte informatie over uzelf te verstrekken. Het doorgeven van valse informatie is in strijd met de algemene voorwaarden die op de Dienst staan.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid te allen tijde kan worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. De datum van de update zal duidelijk worden vermeld, indien van toepassing.

Deze wijzigingen zijn voor u bindend zodra ze online worden gezet en wij nodigen u dan ook uit om regelmatig dit Privacybeleid te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn.

U vindt er ook een beschrijving van uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen zoals beschreven in sectie 10 van dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail op: info@nuqihair.com of per post gericht aan: Rue de l'escaut 120, 1080 Brussel, België.

Artikel 2 - Gegevens verzameld op de Site

De gegevens die door de service worden verzameld en vervolgens verwerkt, zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft door de verschillende formulieren in de service in te vullen. Voor bepaalde inhoudsoperaties kan het nodig zijn om Gegevens over u door te geven aan externe partners via hun eigen diensten, meer bepaald bij het uitvoeren van betalingen. We zullen deze gegevens niet hebben, aangezien hun verzameling en verwerking wordt beheerst door de voorwaarden die specifiek zijn voor deze belanghebbenden. Wij nodigen u uit om hun voorwaarden te raadplegen alvorens uw Gegevens in dit kader mee te delen.

Uw IP-adres (identificatienummer dat op internet aan uw computer is toegewezen) wordt automatisch verzameld. U wordt geïnformeerd dat de Service waarschijnlijk een automatisch volgproces (Cookie) implementeert, wat u kunt voorkomen door de relevante parameters van uw internetbrowser te wijzigen, zoals uitgelegd in de algemene voorwaarden van deze Service.

Over het algemeen kunt u de Nuqihair-service bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. U bent in ieder geval niet verplicht om deze informatie door te geven. In geval van weigering kunt u echter mogelijk niet profiteren van bepaalde informatie of diensten.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen afkomstig zijn van uw persoonlijke gegevens, maar worden als zodanig niet door de wet beïnvloed omdat deze gegevens uw identiteit niet direct onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van de Dienst.

Om betere inhoud en services te bieden, gebruikt de nuqihair.com-service de Google Analytics-analyseservice. Google Analytics houdt uw surfgedrag niet bij op diensten van derden. De informatie over u waartoe Google Analytics toegang heeft, bevat geen persoonlijke gegevens over u.

Wij verzamelen geen zogenaamde "gevoelige" gegevens.

De contactgegevens van Servicegebruikers die zich erop hebben geregistreerd, worden opgeslagen, in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978. In overeenstemming met deze laatste hebben ze een recht op toegang, intrekking, wijziging of rectificatie van de door hen verstrekte gegevens. Om dit te doen, hoeven ze alleen maar een verzoek in te dienen op het volgende e-mailadres: info@nuqihair.com,

Voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van gebruikers door de uitgever is geen verklaring vereist bij de Franse autoriteit voor de bescherming van persoonlijke gegevens (de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL).

Artikel 3 - Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Nuqihair, met maatschappelijke zetel op het volgende adres: Rue de l'escaut, 1080 Brussel, België.

Artikel 4 - Doel van de verzamelde gegevens

De gegevens die op de formulieren van de Dienst als verplicht zijn aangemerkt, zijn noodzakelijk om te kunnen profiteren van de overeenkomstige functionaliteiten van de Dienst, en meer bepaald van bewerkingen op de inhoud die erin wordt aangeboden.

De Dienst zal waarschijnlijk de Gegevens van zijn Gebruikers verzamelen en verwerken:

 • Om u de informatie of diensten te verstrekken waarop u zich hebt geabonneerd, met name: Verzenden van nieuwsbrieven, retargeting facebook, snapchat, google..
 • Om informatie te verzamelen waarmee we onze Dienst, onze producten en functionaliteiten kunnen verbeteren (met name door het gebruik van cookies).
 • Om contact met u op te kunnen nemen over: Promotieaanbiedingen, nieuwe producten, prijsvragen, merknieuws, advies.

Artikel 5 - Ontvangers en gebruik van verzamelde gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van bewerkingen op de inhoud van de service.

U ontvangt waarschijnlijk elektronische post (e-mails) van onze Service, met name in het kader van nieuwsbrieven die u hebt geaccepteerd. U kunt een verzoek indienen om deze e-mails niet langer te ontvangen door contact met ons op te nemen via info@nuqihair.com of via de link die hiervoor is voorzien in elk van de e-mails die naar u worden verzonden.

Alleen NUQIHAIR is de ontvanger van uw persoonlijke informatie. Deze worden nooit doorgegeven aan een derde partij, ongeacht de onderaannemers waarop NUQIHAIR een beroep doet. Noch NUQIHAIR, noch haar onderaannemers brengen de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van haar Dienst op de markt.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de onderstaande partijen voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden.

We eisen van alle derde partijen dat ze uw persoonlijke gegevens veilig bewaren en behandelen in overeenstemming met de wet. We staan ​​niet toe dat onze externe dienstverleners uw gegevens gebruiken.

Tekstmarketing en meldingen:
Door uw telefoonnummer in te voeren tijdens het afrekenen en een aankoop te starten, door u te abonneren via ons abonnementsformulier of een trefwoord, gaat u ermee akkoord dat we u sms-meldingen (voor uw bestelling, inclusief herinneringen voor verlaten winkelwagenservice) en sms-marketingaanbiedingen kunnen sturen. SMS zal niet meer dan 3 per maand bedragen. U erkent dat toestemming geen voorwaarde is voor enige aankoop.
Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van sms-berichten en meldingen, antwoord dan STOP op elk mobiel bericht dat door ons is verzonden of gebruik de uitschrijflink die we u in een van onze berichten hebben verstrekt. U begrijpt en stemt ermee in dat alternatieve opt-outmethoden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet als een redelijke opt-out worden beschouwd. Berichten en datasnelheden kunnen worden toegepast.
Als je vragen hebt, stuur dan HELP naar het nummer waarvan je de berichten hebt ontvangen. Ook voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Als u zich wilt afmelden, volgt u de bovenstaande procedures.

Artikel 6 - Rechtsgrondslagen voor de verwerking van gegevens

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt NUQIHAIR alleen persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • met uw toestemming ;
 • wanneer er een contractuele verplichting is (een contract tussen NUQIHAIR en u);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (volgens EU- of nationaal recht).

Artikel 7 - Gegevensbeveiliging

U wordt geïnformeerd dat uw gegevens openbaar kunnen worden gemaakt op grond van een wet, een verordening of op grond van een beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit of, indien nodig, voor de doeleinden, voor de uitgever, om zijn rechten en belangen te vrijwaren.

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt, gewijzigd, bekendgemaakt of geopend worden zonder toestemming. Bovendien is de toegang tot uw persoonlijke gegevens onderworpen aan een gedefinieerde en gedocumenteerde beveiligingsprocedure.

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De Gegevens worden opgeslagen door de host van de Dienst, wiens contactgegevens vermeld staan ​​in de wettelijke kennisgevingen van de Dienst, en worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de bovengenoemde doeleinden en mag niet langer zijn dan 24 maanden. Na deze periode worden ze uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en geven ze geen aanleiding tot enige vorm van uitbuiting.

Artikel 9 - Geautoriseerde dienstverleners en doorgifte naar een derde land van de Europese Unie

NUQIHAIR informeert u dat het geautoriseerde dienstverleners gebruikt om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u ons hebt meegedeeld te vergemakkelijken. Deze dienstverleners kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn en communiceren de verzamelde gegevens via de verschillende formulieren op de Dienst.

NUQIHAIR heeft eerder gezorgd voor de implementatie door haar dienstverleners van voldoende garanties en naleving van strikte voorwaarden op het gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming. De waakzaamheid was met name gericht op het bestaan ​​van een rechtsgrondslag voor het uitvoeren van elke doorgifte van gegevens naar een derde land. Als zodanig zijn sommige van onze dienstverleners onderworpen aan interne bedrijfsregels (of "Binding Corporate Rules") die in 2016 door de CNIL zijn goedgekeurd, terwijl de andere niet alleen standaardcontractbepalingen maar ook het privacyschild naleven. .

Artikel 10 - Computerrechten en vrijheden

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over de hieronder beschreven rechten die u kunt uitoefenen, zoals aangegeven in artikel 1 van dit privacybeleid door een e-mail te sturen naar info@nuqihair.com

 • Het recht op informatie: wij zijn verplicht u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken (zoals beschreven in dit privacybeleid).
 • Het recht op toegang: het is uw recht om een ​​verzoek in te dienen tot toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben om een ​​kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben; Vanwege de verplichting van NUQIHAIR tot beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens, wordt u er echter van op de hoogte gebracht dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u een bewijs van uw identiteit overlegt, met name door een scan of fotokopie van uw geldige identiteitsbewijs te overleggen.
 • Het recht op rectificatie: het recht om ons te vragen om de rectificatie van uw persoonsgegevens die onvolledig of onjuist zijn. Krachtens dit recht staat de wetgeving u toe om te verzoeken om rectificatie, actualisering, blokkering of verwijdering van gegevens over u die mogelijk onnauwkeurig, foutief, onvolledig of verouderd zijn.
 • Het recht om te wissen, ook wel het "recht om vergeten te worden" genoemd: in sommige gevallen kunt u ons vragen om de persoonlijke gegevens die we over u hebben te verwijderen (tenzij er een wettelijke reden is die ons verplicht deze te bewaren).
 • Het recht op beperking van de verwerking: u heeft in bepaalde gevallen het recht om ons te vragen de verwerking van persoonsgegevens op te schorten,
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om ons een kopie van uw persoonsgegevens te vragen in een gangbaar formaat (bijvoorbeeld een .csv-bestand).
 • Het recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld door ons te verbieden uw gegevens te verwerken voor direct marketing doeleinden).

De uitoefening van dit recht is echter alleen mogelijk in een van de volgende twee situaties: wanneer de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme redenen of wanneer de uitoefening van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden .

Neem contact met ons op als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen door ons een e-mail te sturen op info@nuqihair.com

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonsgegevens (noch voor de uitoefening van enig ander recht). We kunnen u echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek kennelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In dit geval kunnen we ook weigeren om op uw verzoek te reageren.

NUQIHAIR heeft het recht om, indien nodig, zich te verzetten tegen duidelijk beledigende verzoeken vanwege hun systematische, repetitieve aard of hun aantal.

We kunnen specifieke informatie van u vragen om uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om enig ander recht uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat deze persoonsgegevens niet worden verstrekt aan een persoon die niet bevoegd is om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om meer informatie over uw verzoek te verkrijgen, zodat u sneller kunt reageren.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Deze termijn van een maand kan worden overschreden als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u er meerdere heeft ingediend. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

Artikel 11 - Klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Als u van mening bent dat NUQIHAIR zijn verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit.

Artikel 12 - Cookiebeleid

Wanneer u de info@nuqihair.com-service voor het eerst gebruikt, wordt u gewaarschuwd door een banner dat informatie met betrekking tot uw browsen kan worden opgeslagen in alfanumerieke bestanden die "cookies" worden genoemd. Ons beleid inzake het gebruik van cookies stelt u in staat om de bepalingen die we implementeren op het gebied van navigatie op onze Service beter te begrijpen. Het informeert u met name over alle cookies die op onze Service aanwezig zijn, hun doel en geeft u de procedure die u moet volgen om ze te configureren.

 1. a) Algemene informatie over de cookies die op de site aanwezig zijn

NUQIHAIR, als uitgever van deze Service, kan cookies op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) installeren om een ​​vlotte en optimale navigatie op onze Service te garanderen.

“Cookies” (of verbindingscookies) zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang waarmee wij uw computer, tablet of mobiele telefoon kunnen herkennen met als doel de diensten die wij u aanbieden te personaliseren.

De informatie die via cookies wordt verzameld, identificeert u op geen enkele manier bij naam. Ze worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen behoeften om de interactiviteit en prestaties van onze Service te verbeteren en om u inhoud te sturen die is aangepast aan uw interessegebieden. Geen van deze informatie wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer NUQIHAIR uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de openbaarmaking van deze informatie wettelijk vereist is, op bevel van een rechtbank of een administratieve autoriteit of rechtbank die bevoegd is om deze te horen.

Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u een tabel met de verschillende soorten cookies die kunnen worden gebruikt op de NUQIHAIR-service, hun naam, hun doel en hun bewaartermijn op info@ nuqihair.com

 1. b) Uw cookievoorkeuren configureren

U kunt het plaatsen van cookies op elk moment accepteren of weigeren.

Wanneer u de nuqihair.com-service voor het eerst gebruikt, verschijnt onderaan uw scherm een ​​banner met korte informatie over het plaatsen van cookies en vergelijkbare technologieën. Deze banner informeert u dat door uw navigatie op de NUQIHAIR-service voort te zetten (bijvoorbeeld door een nieuwe pagina te laden of door op verschillende elementen van de service te klikken), u het plaatsen van cookies op uw terminal accepteert.

Afhankelijk van het type cookie in kwestie, kan het noodzakelijk zijn om uw toestemming te verkrijgen voor het plaatsen en lezen van cookies op uw apparaat.

 1. c) Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), zijn sommige cookies vrijgesteld van de voorafgaande verzameling van uw toestemming voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Dienst of het exclusieve doel hebben om of het vergemakkelijken van de communicatie langs elektronische weg. Deze omvatten sessie-identificatiecookies, authenticatiecookies, sessiecookies voor taakverdeling en cookies voor het aanpassen van uw interface. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door NUQIHAIR.

 1. d) Cookies die de voorafgaande verzameling van uw toestemming vereisen

Deze vereiste heeft betrekking op cookies die door derden worden uitgegeven en die als "permanent" worden gekwalificeerd voor zover ze op uw terminal blijven staan ​​totdat ze worden verwijderd of verlopen.

Aangezien dergelijke cookies door derden worden uitgegeven, zijn het gebruik en de plaatsing ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid, waarnaar u hieronder een link vindt. Deze cookiefamilie omvat cookies voor publieksmeting, advertentiecookies die NUQIHAIR gebruikt, evenals cookies voor het delen van sociale netwerken (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, enz.). Cookies voor het delen van sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk. Onder voorbehoud van uw toestemming stellen deze cookies u in staat om gemakkelijk een deel van de inhoud die op de Dienst is gepubliceerd, te delen, met name via een "knop" van een deeltoepassing, afhankelijk van het betrokken sociale netwerk.

Cookies voor publieksmeting stellen statistieken op over de frequentie en het gebruik van verschillende elementen van de Dienst (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens dragen bij aan het verbeteren van de ergonomie van de Dienst. Op de nuqihair.com-service wordt een tool voor het meten van het publiek (Google Analytics) gebruikt; het privacybeleid is beschikbaar in het Frans op het volgende internetadres: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 1. e) Tools voor het instellen van cookies

De meeste internetbrowsers zijn standaard zo geconfigureerd dat het plaatsen van cookies is toegestaan. Uw browser biedt u de mogelijkheid om deze standaardinstellingen te wijzigen zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of dat slechts enkele cookies worden geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van hun uitgever.

WAARSCHUWING: Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het weigeren van het plaatsen van cookies op uw terminal niettemin uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functies van deze Dienst kan wijzigen. Indien nodig wijst NUQIHAIR alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechtering van uw browse-omstandigheden die optreden als gevolg van uw keuze om de cookies die nodig zijn voor de werking van de Service te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen vormen geen schade en u kunt hierdoor geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Uw browser stelt u ook in staat om bestaande cookies op uw terminal te verwijderen of om u op de hoogte te stellen wanneer er nieuwe cookies op uw terminal kunnen worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw navigatie, maar u verliest alle voordelen van de cookie.

Gelieve hieronder kennis te nemen van de verschillende tools die u ter beschikking worden gesteld, zodat u de cookies die op uw terminal worden geplaatst, kunt configureren.

 1. f) Instellingen van uw internetbrowser

Elke internetbrowser biedt zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. Om erachter te komen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, vindt u hieronder de links naar de hulp die nodig is om toegang te krijgen tot het menu van uw browser dat voor dit doel is voorzien.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/enable-disable-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Safari https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

Voor vragen of aanvullende informatieverzoeken met betrekking tot dit cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen.

 1. g) Lijst met cookies

De gedetailleerde lijst van cookies die op de Dienst worden gebruikt, is beschikbaar op het volgende adres: info@nuqihair.com

Alle rechten voorbehouden - 15 november 2019